Žádost o neúčelovou finanční podporu provozu spolku

25.01.2022

K 24. 01.2022 vyhlašuje Obec Bašť výzvu k předkládání žádostí o podporu provozu spolků v roce 2022 na území obce Bašť. Výzva byla schválena Zastupitelstvem obce dne 20. 01.2022 usnesením č. 5/030. 

1. Vymezení výzvy:

Cílem je podpora provozu spolků působících v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci.

Finanční alokace na tuto výzvu: 80.000 Kč

Doba trvání výzvy: 24. 01. 2022 - 24.2.2022

Předkládání žádostí: 25. 02. 2022 - 09. 03. 2022 do 17:00

Realizace akcí v období: 1 - 12/2022

Uznatelné náklady: náklady související s provozem spolku

2. Oprávnění žadatelé:

Spolky a registrované neziskové organizace, které působí na území obce a svou činností podporují kulturu, sport a volnočasové aktivity pro občany obce Bašt.

3. Výše poskytnuté dotace:

Minimální výše: 2 000 Kč

Maximální výše: 8 000 Kč

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

- formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz.

nebo

- formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Žádost o neúčelovou finanční podporu provozu spolku 2022" přes podatelnu Obecního úřadu obce Bašť či na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126 , 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář na e-mail ou@obecbast.cz.

Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu.


Další informace naleznete na webových stránkách obce Bašť 

https://www.obecbast.cz/uredni-deska?action=detail&id=1221.