Žádost o neúčelovou finanční podporu provozu spolku na rok 2024

02.01.2024

K 1. 1. 2024 vyhlašuje obec Bašť výzvu k předkládání žádostí o podporu provozu spolků v roce 2024 na území obce Bašť. Výzva byla schválena radou obce dne 22. 12. 2023 usnesením č. 2/32/2023.

1. Vymezení výzvy:

Cílem je podpora provozu spolků působících v oblasti kultury, sportu a volnočasovch aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci.

Finanční alokace na tuto výzvu: 90 000 Kč

Doba trvání výzvy:1. 1. 2024 – 31.1.2024

Předkládání žádostí: 1. 2. 2024 – 29. 02. 2024 do 14:00h

Realizace akcí v období: 1 – 12/2024

Uznatelné náklady: náklady související s provozem spolku

2. Oprávnění žadatelé:

Spolky a registrované neziskové organizace, které působí na území obce a svou činností podporují kulturu, sport a volnočasové aktivity pro občany obce Bašt.

3. Výše poskytnuté dotace:

Minimální výše: 2 000 Kč

Maximální výše: 9 000 Kč

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

– formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz, či formulář žádosti v elektronické podobě (včetně příloh) zaslaný do datové schránky obce ID: krhbtu3

nebo

– formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Žádost o neúčelovou finanční podporu provozu spolku 2023" podaný na podatelnu Obecního úřadu obce Bašť, či zaslaný na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126, 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář na e-mail ou@obecbast.cz.

Formulář žádosti bude zveřejněn na webových stránkách obce, popř. bude možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Celý obsah Výzvy je uveden v přiloženém souboru.