Žádost o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje spolku 

21.01.2022

K 24. 01. 2022 vyhlašuje Obec Bašť výzvu k předkládání žádostí o účelovou podporu provozu a rozvoje činnosti spolků pro rok 2022 na území obce Bašť. Výzva byla schválena Zastupitelstvem obce dne 20. 01. 2022 usnesením č. 5/030. 

1. Vymezení výzvy: Cílem je podpora provozu a rozvoje činnosti spolků působících v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci a které přes vlastní snahu o financování provozu a rozvoje své činnosti nejsou schopny toto v plné míře realizovat. V případě rozvoje bude finanční příspěvek podporovat širší škálu činností a nábor nových členů. Výzva se vypisuje na rok 2022. 

Finanční alokace na tuto výzvu: 100.000 Kč 

Doba trvání výzvy: 24. 01. 2022 - 24.2.2022 

Předkládání žádostí: 25. 02. 2022 - 09. 03. 2022 do 17:00 

Realizace činnosti v období: 1 - 12/2022 

Uznatelné náklady: Náklady přímo související s provozem a, nebo s rozvojem organizace dle bodu 2. 

2. Oprávnění žadatelé: Spolky a registrované neziskové organizace, které působí na území obce Bašť. 

3. Výše poskytnuté dotace žadatele: 

Minimální výše: 3 000 Kč 

Maximální výše: 30 000 Kč 

4. Náležitosti žádosti o dotaci: 

Žádost musí obsahovat: 

- formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem spolu se všemi přílohami zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz. 

nebo 

- formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Žádost o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje spolků 2022" přes podatelnu Obecního úřadu obce Bašť či na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126 , 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář vč. příloh na e-mail ou@obecbast.cz. 

Povinné přílohy žádosti: 

- Zpráva o hospodaření organizace obsahující rozpis příjmů a výdajů 2021 a stav účtu spolku k 31. 12. 2021. 

- Plán příjmů a výdajů na rok 2022 

- Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2021 a 2022. 

Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Další informace naleznete na webových stránkách obce Bašť

https://www.obecbast.cz/uredni-deska?action=detail&id=1221.