Žádost o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje spolku na rok 2024 

02.01.2024

K 1. 1. 2024 vyhlašuje obec Bašť výzvu k předkládání žádostí o účelovou podporu provozu a rozvoje činnosti spolků pro rok 2024 na území obce Bašť. Výzva byla schválena radou obce dne 22. 12. 2023 usnesením č. 2/32/2023.

1. Vymezení výzvy:

Cílem je podpora provozu a rozvoje činnosti spolků působících v oblasti kultury, sportu a volnočasovch aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci, a které přes vlastní snahu o financování provozu a rozvoje své činnosti nejsou schopny toto v plné míře realizovat. V případě žádosti o finanční příspěvek na rozvoj, bude finanční příspěvek použit na zajištění dodávek, služeb, či stavebních prací nutných k dalšímu provozu či rozvoji spolku. Výzva se vypisuje na rok 2024.

Finanční alokace na tuto výzvu: 150 000

Doba trvání výzvy: 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024

Předkládání žádostí:1. 2. 2024 – 29. 02. 2024 do 14:00h

Realizace činnosti v období: 1 – 12/2024

Uznatelné náklady: náklady přímo související s provozem a/ nebo s rozvojem organizace dle bodu 2.

2. Oprávnění žadatelé:

Spolky a registrované neziskové organizace, které působí na území obce Bašť.

3. Výše poskytnuté dotace:

Minimální výše: 2 000 Kč

Maximální výše: 30 000 Kč

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

– formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem (včetně příloh) zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz, či formulář žádosti v elektronické podobě (včetně příloh) zaslaný do datové schránky obce ID: krhbtu3

nebo

– formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Žádost o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje spolků 2024" podaný na podatelnu Obecního úřadu obce Bašť či zaslaný na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126 , 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář včetně příloh na e-mail ou@obecbast.cz.

Povinné přílohy žádosti:

  • Zpráva o hospodaření organizace obsahující rozpis příjmů a výdajů 2023 a stav účtu spolku k 31. 12. 2023.
  • Plán příjmů a výdajů na rok 2024
  • Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2023 a 2024
  • Uvedení počtu aktivních členů spolku

Formulář žádosti bude zveřejněn na webových stránkách obce, popř. bude možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu Bašť.

Celý obsah Výzvy je uveden v přiloženém souboru.