Žádost o účelovou finanční podporu akcí

25.01.2022

K 24. 01. 2022 vyhlašuje Obec Bašť výzvu k předkládání žádostí na podporu akcí pro rok 2022 v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena Zastupitelstvem obce dne 20. 01. 2022 usnesením č. 5/030. 

1. Vymezení výzvy: Cílem je podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci. Výzva se vypisuje pro rok 2022. 

Finanční alokace na tuto výzvu: 180 000 Kč 

Doba trvání výzvy: 24. 01. 2022 - 24.2.2022 

Předkládání žádostí: 25. 02. 2022 - 09. 03. 2022 

Realizace akcí v období: 1 - 12/2022 

Vyúčtování akce: do 1 měsíce od realizace akce (u akcí realizovaných před podpisem smlouvy do 1 měsíce od podpisu smlouvy) 

Uznatelné náklady: všechny náklady nezbytné pro realizaci akce vyjma mzdových a osobních nákladů a nákladů na zboží určené k prodeji na akci (občerstvení, vlastní výrobky atd.). 

2. Oprávnění žadatelé: 

- Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Bašt. 

- Spolky a neziskové organizace, které působí na území obce. 

3. Výše poskytnuté dotace na jednu akci: 

Minimální výše: 3 000 Kč 

Maximální výše: 

10 000 Kč pro akce malého rozsahu* 

 15 000 Kč pro akce velkého rozsahu** 

* Akce malého rozsahu je akce, které se účastní do 50 účastníků včetně (doloženo při vyúčtování) 

** Akce velkého rozsahu je akce, které se účastní 51 a více účastníků (doloženo při vyúčtování) 

4. Náležitosti žádosti o dotaci: 

Žádost musí obsahovat: 

- formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem včetně příloh zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz. 

nebo 

- formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Žádost o účelovou finanční podporu akcí 2022" přes podatelnu Obecního úřadu obce Bašť či na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126 , 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář včetně příloh na e-mail ou@obecbast.cz. 

- v případě potřeby může obsahovat i nepovinné přílohy žadatele Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu Bašť.

Další informace naleznete na webových stránkách obce Bašť

https://www.obecbast.cz/uredni-deska?action=detail&id=1221.