Žádost o účelovou finanční podporu akcí na rok 2024

02.01.2024

K 1. 1. 2024 vyhlašuje obec Bašť výzvu k předkládání žádostí na podporu akcí pro rok 2024 v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena radou obce dne 22. 12. 2023 usnesením č. 2/32/2023. Žadatel může žádat o podporu na max 6 akcí v jednom roce. Výše podpory je limitována celkovou finanční alokací.

1. Vymezení výzvy:

Cílem je podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci.

Finanční alokace na tuto výzvu: 250 000 Kč

Doba trvání výzvy: 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024

Předkládání žádostí: 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024 do 14h

Realizace akcí v období: 1 – 12/2024

Vyúčtování akce: do 1 měsíce od realizace akce (u akcí realizovaných před podpisem smlouvy do 1 měsíce od podpisu smlouvy)

Uznatelné náklady: všechny náklady nezbytné pro realizaci akce vyjma alkoholu, mzdových a osobních nákladů a nákladů na zboží určené k prodeji na akci (občerstvení, vlastní výrobky atd.).

2. Oprávnění žadatelé:

– Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Bašt.

– Spolky a neziskové organizace, které působí na území obce.

3. Výše poskytnuté dotace na jednu akci:

Minimální výše: 2 000 Kč

Maximální výše: 6 000 Kč pro akce malého rozsahu*

12 000 Kč pro akce středního rozsahu**

17 000 Kč pro akce velkého rozsahu***

* Akce malého rozsahu je akce, které se účastní do 20 účastníků včetně (doloženo při vyúčtování, např. fotodokumentací).

** Akce středního rozsahu je akce, které se účastní 21 až 50 účastníků (doloženo při vyúčtování, např. fotodokumentací).

*** Akce velkého rozsahu je akce, které se účastní 51 a více účastníků (doloženo při vyúčtování, např. fotodokumentací).

Při stanovení množství účastníků v žádosti o dotaci žadatel vychází ze svých předchozích zkušeností.

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

– formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem (včetně příloh) zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz, či formulář žádosti v elektronické podobě (včetně příloh) zaslaný do datové schránky obce ID: krhbtu3

nebo

– formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Žádost o účelovou finanční podporu akcí 2023" podaný na podatelnu Obecního úřadu obce Bašť či zaslaný na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126, 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář včetně příloh na e-mail ou@obecbast.cz.

– v případě potřeby může obsahovat i nepovinné přílohy žadatele

Formulář žádosti bude zveřejněn na webových stránkách obce, popř. bude možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu Bašť.

Celý obsah Výzvy je uveden v přiloženém souboru.