Provozní řád

01.09.2021

PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA BAŠŤ

Dlouhá 52, Bašť 250 85
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento provozní řád upravuje zásady fungování Komunitního centra Bašť (dále jen "komunitní centrum"), které je zřízeno Obcí Bašť (Obecní 126, Bašť 250 85).
Článek 2
Základní pravidla soužití v komunitním centru
2.1. Lektoři, ostatní nájemci a návštěvníci komunitního centra i jeho pracovníci se mezi sebou navzájem respektují, dodržují pravidla slušného chování.
2.2. Lektoři, ostatní nájemci a návštěvníci komunitního centra i jeho pracovníci se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného.
2.3. Prostory komunitního centra jsou zřízeny jako neziskové a nekomerční zařízení za účelem provozování sportovních, vzdělávacích a sociálně aktivizačních aktivit směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin zejména pravidelného setkávání: seniorů, dětí a mládeže, rodičů a ostatních dospělých osob, uspokojování jejich kulturních a informačních potřeb, aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Využití jednotlivých prostor určuje aktuální provozní doba, jež stanovuje přesný čas pro jednotlivé aktivity.
2.4. Ve všech prostorách, které jsou součástí komunitního centra je zakázáno kouření, pití alkoholu a užívání jiných omamných látek.
2.5. Návštěvníkům komunitního centra se nedoporučuje brát si s sebou cenné věci nebo větší obnos peněz. Provozovatel komunitního centra nezodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Vzniklá škoda nebude poškozeným uživatelům nahrazena.
2.6. Lektoři, ostatní nájemci a návštěvníci komunitního centra i jeho pracovníci komunitního centra jsou povinni udržovat pořádek v prostorech komunitního centra i jeho okolí. Z komunitního centra není dovoleno vynášet vybavení ani jiné zařízení bez souhlasu koordinátora/ky komunitního centra. Všichni mají povinnost jednat tak, aby svým chováním nepoškozovali majetek. Pokud dojde k poškození majetku z důvodu nedbalosti či záměrného poškození, odpovídají partneři a ostatní pronájemci za způsobenou škodu a jsou povinni ji uhradit.
2.7. Veškeré vybavení komunitního centra je možno používat pouze k účelu, ke kterému je určeno, a pouze se souhlasem koordinátora/ky komunitního centra, organizačního pracovníka nebo lektora.
2.8. Koordinátor/ka, lektor nebo vedoucí aktivity seznámí návštěvníka s chodem komunitního centra, provozním řádem a nabídkou jednotlivých aktivit.
Článek 3
Řízení aktivit
3.1. Pronájem: Poplatek za pronájem prostoru je stanoven dle Ceníku pronájmu viz. příloha číslo 1, za energie a služby včetně úklidu.
3.2. Sdílený prostor: šatny, toalety jsou v ceně pronájmu prostor.
3.3. Aktivity jsou realizovány bez občerstvení.
3.4. Tento bod je řešen ve Smlouvě o krátkodobou pronájmu nebytových prostor, která je oboustranně podepsaná mezi zřizovatelem a nájemcem.
Článek 4
Provozní doba
4.1. Provozní doba komunitního centra je dobou, kdy mohou návštěvníci komunitního centrum využívat. Aktuální provozní doba je zpřístupněna na webových stránkách.
4.2. Provozní doba komunitního centra je vyplněna pravidelnými aktivitami a mimořádnými, jednorázovými akcemi.
4.3. Možnost využití komunitního centra mimo pracovní dobu je možné dohodnout pouze s koordinátorem/kou komunitního centra, který zastupuje zřizovatele komunitního centra.
4.4. Klíče od komunitního centra mají k dispozici pouze určené osoby a lektoři, kteří mají s zřizovatelem podepsanou smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor a zároveň jsou uloženy:u koordninátora/ky komunitního centra, u vedoucích jednotlivých aktivitna Obecním úřadu, Obecní 126, Bašť 250 854.5. Při odchodu z prostoru komunitního centra je pracovník povinen překontrolovat uzavření oken a vchodů, uzavření vodovodních kohoutků a vypnutí všech elektrospotřebičů včetně světel. Poté pracovník, vedoucí aktivity komunitní centrum řádně uzavře.
Článek 5
Vyřizování podnětů a stížností
5.1. Každý návštěvník má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost k provozu komunitního centra, a to u koordinátora/ky komunitního centra nebo přímo na Obecní úřad Bašť.
Připomínku nebo stížnost může podat písemně, e-mailem nebo sdělit osobně či telefonicky.
5.2. Běžné provozní záležitosti návštěvníci řeší přímo s koordinátorem/kou komunitního centra nebo vedoucím aktivit za provozu.
5.3. Kontaktní informace:
Obecní úřad Bašť
Obecní 126, Bašť 25 85
ou@obecbast.cz
tel. + 420 283 981 065
Článek 6
Mimořádné události
6.1. V komunitním centru mohou nastat mimořádné události, které mohou ohrozit zdraví či život osob nebo poškodit majetek. Jsou to zejména - požár, únik plynu, únik vody, zloděj v komunitním centru, napadení návštěvníka, aj.
6.2. Návštěvníci se za žádných okolností nesnaží tyto mimořádné události řešit. Jejich povinností je neprodleně po zpozorování této události informovat koordinátora/ku komunitního centra nebo vedoucího aktivity, příp. složky integrovaného záchranného systému, odejít mimo komunitní centrum do bezpečí a dále dbát pokynů složek IZS nebo pracovníků komunitního centra.
6.3. Důležitá telefonní čísla:integrovaný záchranný systém 112rychlá záchranná služba 155hasiči 150policie 1586.4. O mimořádných událostech se sepíše zápis, který je odevzdán zřizovateli komunitního centra.
Článek 7
Porušování provozního řádu
7.1. Lektoři, ostatní pronájemci a návštěvníci komunitního centra i jeho pracovníci, kteří porušují tento provozní řád, mohou být v daný den z komunitního centra vykázáni, případně jim může být zamezen vstup do komunitního centra.
7.2. V případě, že lektor, ostatní pronájemce a návštěvník nebo pracovník komunitního centra poruší pravidla stanovená v tomto řádu, bude vyzván k opuštění prostor.
7.4. Pokud neuposlechne výzvy, bude podáno oznámení Obecní policii, která návštěvníka vykáže.
7.5. O celé situaci musí být vždy informován zřizovatel a odpovědná osoba /koordinátor/ka komunitního centra/
megerova@obecbast.cz
tel. +420 602 133 667
Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1. Všichni návštěvníci jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit.
8.2. Neznalost provozního řádu neomlouvá návštěvníkovo chování a jednání.
8.3. S aktualizací tohoto provozního řádu je každý návštěvník seznámen při jednotlivých aktivitách, kterých se účastní. Aktuální provozní řád je k dispozici na webových stránkách a na viditelném místě v přízemí komunitního centra.
8.4. Provozní řád vstupuje v platnost 10.10. 2022.
8.5. Zřizovatel si vyhrazuje právo tento provozní řád kdykoliv změnit, případně upravit podmínky provozního řádu dle potřeb komunitního centra.


Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA 
starosta